Adatvédelmi nyilatkozat

Érvényesség kezdete: 2022. december

AZ ADATKEZELŐ ADATAI,

Sasvári Kolos E.V

képviseli: Sasvári Kolos

székhely:  9021 Győr Baross Gábor utca 29.  1.em 2.ajtó

nyilvántartási szám:  51893431

adószám: 68541222-1-28

statisztikai számjel: 68541222-9604-231-08

bankszámlaszám: Erste Bank Hungary Zrt. 11600006-00000000-44217790

telefonszám: +36-30-65-44-241

email: sas.kolos@gmail.com

BEVEZETÉS

Sasvári Kolos E.V (9021 Győr Baross Gábor utca 29.  a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Sasvári Kolos E.V. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.zenmasszazsgyor.eu címen.

Sasvári Kolos E.V. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg, és mi készségesen válaszoljuk kérdéseit.

Sasvári Kolos E.V. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Sasvári Kolos E.V. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Sasvári Kolos E.V. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);

– 1959. évi IV. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

– 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.);

– 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

– 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);

– 2005. évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (SzVMt.);

– 2007. évi II. törvény – a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról;

– 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.);

– 2012. évi II. törvény – a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről (újSztv.).